Tại mục “Thông tin phòng” trong phần “Quản trị viên phòng”, chọn “Xin cấp số đẹp”

Tiêu chuẩn xin cấp số đẹp

Loại số đẹp Điều kiện xin cấp

Số đẹp 6 chữ số loại thường

3 ngày trước khi cấp, số người online nhiều nhất mỗi ngày phải trên 30 và duy trì 2 giờ (tính theo IP độc lập).

Số đẹp 5 chữ số loại thường

5 ngày trước khi cấp, số người online nhiều nhất mỗi ngày phải trên 60 và duy trì 2 giờ (tính theo IP độc lập).

Số đẹp 5 chữ số loại VIP

7 ngày trước khi cấp, số người online nhiều nhất mỗi ngày phải trên 150 và duy trì 2 giờ (tính theo IP độc lập).

Số đẹp 4 chữ số loại thường

5 ngày trước khi cấp, số người online nhiều nhất mỗi ngày phải trên 120 và duy trì 2 giờ (tính theo IP độc lập).

Số đẹp 4 chữ số loại VIP

7 ngày trước khi cấp, số người online nhiều nhất mỗi ngày phải trên 200 và duy trì 2 giờ (tính theo IP độc lập).

Quy tắc thu hồi

Giai đoạn tuần hoàn

Phòng số đẹp cần duy trì số người online tối thiểu mỗi ngày theo đúng quy định dưới đây.

Loại số đẹp Số người online tối thiểu mỗi ngày (tính theo IP)

Số đẹp 6 chữ số loại thường

5

Số đẹp 6 chữ số loại VIP

20

Số đẹp 5 chữ số loại thường

25

Số đẹp 5 chữ số loại VIP

50

Số đẹp 4 chữ số loại thường

40

Số đẹp 4 chữ số loại VIP

60

Không vi phạm các quy định của TalkTV về nội dung cấm trao đổi và chia sẻ.

Link: Quy định

Trong 07 ngày liên tục nếu có 04 ngày phòng không đạt số người cần duy trì theo quy định, TalkTV sẽ gửi thông báo phòng chuyển sang giai đoạn gia hạn.

Giai đoạn gia hạnTại giai đoạn này, phòng số đẹp cần duy trì số người online tối thiểu mỗi ngày theo đúng quy định dưới đây.

Loại số đẹp Số người online tối thiểu mỗi ngày (tính theo IP)

Số đẹp 6 chữ số loại thường

10

Số đẹp 6 chữ số loại VIP

25

Số đẹp 5 chữ số loại thường

30

Số đẹp 5 chữ số loại VIP

55

Số đẹp 4 chữ số loại thường

45

Số đẹp 4 chữ số loại VIP

65

Sau 14 ngày liên tục kể từ ngày chuyển sang giai đoạn gia hạn, nếu có 05 ngày phòng đạt yêu cầu, sẽ được trả về lại trạng thái tuần hoàn. Nếu không, phòng sẽ bị thu hồi số đẹp.